Project Image

Kayseri’de 1934 y?l?nda imalata ba?layan “AKDEM?R MAK?NA SANAY?” olarak 81 y?ld?r Türk Sanayiine ba?ar? ile hizmet vermekteyiz. Organize Sanayi Bölgesindeki kendi yerimizde 5000 m² aç?k ve 1500 m² kapal? alanda çal??malanm?za devam etmekteyiz. Akdemir Makine Sanayi, ayr?ca son 22 y?ld?r plastik, kanepe ve ev tekstili sektöründeki özel makineler üzerinde yapt??? proje ve tasar?mlar?yla ihtisasla?m?? durumdad?r. Akdemir Makine Sanay?, eksiksiz teknik donan?m?, tala?l? imalat makineleri ve mevcutta yer alan iyi e?itilmi? kadrosuyla y?llar?n tecrübesini say?s?z ba?ar?lara imza atarak kan?tlam??t?r.